தமிழ்ச்சுவை - காளமேகப் புலவரின் சிலேடை

Home

shadow

தமிழ்ச்சுவை

       தாதிதூ தோதீது தத்தைதூ தோதாது
       தூதிதூ தொத்தித்த தூததே - தாதொத்த
       துத்திதத் தாதே துதித்துத்தே தொத்தீது
       தித்தித்த தோதித் திதி"

என்ற கவி காளமேகப் புலவரின் சிலேடையைப் பார்த்தால் சற்றுத் திகைக்க வேண்டி வரும். இதோ அதன் பொருள்:

தாதிதூ தோதீது தத்தைதூ தோதாது

     அடிமைப் பெண்ணின் மூலமாக அனுப்பும் தூது
நன்மை பயக்காது!

தத்தைதூ தோதாது
    நான் வளர்க்கும் கிளியோ  தூதுப் பணியில் தூதை
திறம்பட ஓதாது

தூதிதூ தொத்தித்த தூததே

    தோழியின் தூதோ நாளைக் கடத்திக் கொண்டே போகும்.

தாதொத்த துத்திதத் தாதே

    ஆகவே பூந்தாதினைப் போன்ற  தேமல்கள் என் மேல் படராது

துதித்துத்தே தொத்தீது

     தெய்வத்தை வழிபட்டுத் தொடர்தலும் தீதாகும்

தித்தித்த தோதித் திதி

     தித்திப்பு நல்கும் என் காதலனின் பெயரை  ஓதிக் கொண்டிருப்பதையே செய்வேனாக!
இது தொடர்பான செய்திகள் :